Get Adobe Flash player
 h3
       คือ การนำหลักกาการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที
h4
        วิธีการสหกรณ์หรือวิธีการปฎิบัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเซนลิสซิ่ง จำกัด (Shane Leasing Cooperative Practices) ได้แก่ เทคนิคในการนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในทางปฎิบติเพื่อให้่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ซึ่งจะนำสู่การกินดี อยู่ดี ความเป็นธรรมทางสังคม และสันติสุขของมนุษย์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ยังรวมไปถึง "วิธีปฏิบัติธุรกิจที่ดี" (Good Business Practices) ที่ไม่ขัดกับหลักการสหกรณ์ และอาจรวมอยู่ในกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนหรือไม่ก็ได้

h5
 วิธีการปฎิบัติตามหลักการสหกรณ์ทั่วไป 11 ประการ ดังต่อไปนี้

1. วิธีปฎิบัติตามหลักการช่วยตนเองบนพื้นฐานของความสามัคคีและความสมัครใจ ได้แก่
1.1 บุคคลธรรมดารวมกลุ่มกันในระดับท้องถิ่นเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม (Primary Cooperative) เพื่อผนึกกำลังช่วยเหลือตนเอง
1.2 สหกรณ์ขั้นปฐมหลายสกรณ์รวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคเป็นสหกรณ์ขั้นที่ 2 (Second Cooperatives)
1.3 สหกรณ์ขั้นที่ 2 หรือชุมชนสหกรณ์ประจำจังหวัด หลายชุมนุมสหกรณ์รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ขั้นที่ 3 
1.4  ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ระดับประเทศอาจรวมกลุ่มกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคของโลก เช่น องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA)
1.5 การรวมกลุ่มสกรณ์ขั้นปฐม ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ภายในประเทศหนึ่ง ๆ จนถึงขั้นหรือระดับภูมิภาคของโลก และระดับโลก เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างสหกรณ์ระดับนั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดพลัง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าแต่ละสหกรณ์ต่างดำเนินการกันตามลำพัง 
1.6  สหกรณ์ทุกระดับทั้งประเภทเดียวกัน และต่างประเภทกันอาจร่วมมือกัน ทั้งในทางธุรกิจ และทางอุดมการณ์ คือการส่งเสริม การเผยแพร่ การกำกับดูแล การครวจสอบ เป็นต้น การร่วมมือกันด้านอุดมการณ์มักจัดตั้งขึ้นในรูปสหภาสหกรณ์แห่งชาติ หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งชาติ
1.7  หลักการช่วยตนเองนี้ไม่ปฎิเสธการช่วยเหลือจากภายนอก เช่น จากรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 2.วิธีปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมสมาชิก ได้แก่ 
2.1 การส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยการสร้างความสัมพันธ์เชิงบริการ (Service Relations) ระหว่างวิสาหกิจของสมาชิกกับวิสาหกิจสหกรณ์ เป็นแนวทางที่ทำให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันปรากฎผลในการปฎิบัติ 
2.2 การห้ามให้คำ "สหกรณ์" เป็นชื่อขององค์การธุรกิจหรือวิสาหกิจที่มิได้มีการมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมสมาชิก
2.3 การกำหนดนโยบายของสหกรณ์เป็นสิทธิอำนาจของบรรดาสมาชิก 
2.4 สหกรณ์ให้บริการ ทำธุรกิจกับสมาชิกในราคาใกล้เคียงต้นทุน กล่าวคือไม่เอากำไรจากสมาชิก
2.5 สหกรณ์จำกัดปริมาณธุรกิจที่กระทำกับบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจตามหลักธุรกิจที่ดี
2.6 สหกรณ์มีระบบการควบคุมโดยการสอบบัญชีประจำปี หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
3.วิธีการปฎิบัติตามหลักการเป็นคนเดียวกัน ได้แก่
3.1 สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ทั้งโดยส่วนตัวบุคคลและโดยทางการเงิน
3.2 สมาชิกเท่านั้นมีสิทธืได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
3.3 สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิและหน้าที่ถือหุ้นในสหกรณ์
3.4 สหกรณ์จำกัดปริมาณธุรกิจที่จะกระทำกับบุคคลผู้มิใช่สมาชิก เพื่อแสดงว่าโดยหลักการสมาชิกกับลูกค้าเป็นคนเดียวกัน
4.วิธีปฎิบัติตามหลักประชาธิปไตร ได้แก่
4.1 สมาชิกทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาค 
4.2 สมาชิกคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน
4.3 การใช้เสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสินใจหรือการลงมติในที่ประชุม
4.4 ที่ประชุมใหญ่สามัญแห่งบรรดาสมาชิก เป็นองค์แห่งอำนาจสูงสุดในสหกรณ์
4.5  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการควบคุมสหกรณ์ของตน 
5.วิธีปฎิบัติตามหลักการมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่
5.1   การประยุกต์ใช้วิธีการสมัยใหม่ ในการบริหารและจัดการธุรกิจสหกรณ์
5.2  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเท่านั้น เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงานของสหกรณ์ 
5.3  ให้ผู้จัดการหรือกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารจัดการสหกรณ์ 
5.4  ให้จ้างพนักงานหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานประจำของสหกรณ์ 
5.5  จัดให้มีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอแต่การค้าเป็นธุรกิจของสหกรณ์ 
5.6  ให้สหกรณ์มีขนาดธุรกิจที่เพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5.7  สหกรณ์ทำธุรกิจกับบุคคลผู้มิใช่สมาชิกได้เท่าที่จำเป็นแก่การเพิ่มปริมาณธุรกิจ 
6.วิธีการปฏิบัติตามหลักการรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ ได้แก่  
6.1 การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมิใช่โดยการบังคับหรือฉ้อฉล หลอกหลวง 
6.2  ต้องไม่มีการจำกัดใช้สิทธิของสมาชิกอย่างไม่เป็นธรรม 
7.วิธีปฎิบัติตามหลักการปกครองตนเอง ได้แก่  
7.1  การสร้าง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์เป็นสิทธิของมวลสมาชิก
7.2  การตัดสินใจรับสมาชิกเข้าใหม่เป็นสิทธิของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ 
7.3 สิทธิของสมาชิกในการทำธุรกิจวิสาหกิจร่วมกัน ตามนโยบายซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ ภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือโลก
8.วิธีปฏฺิบัติตามหลักการจัดสรรกำไรสุทธิอย่างเป็นธรรม ได้แก่  
8.1  การจำกัดผลตอบแทนของการลงทุนในสหกรณ์ เพราะถือว่า "ทุน" เป็นเพียงอุปกรณ์ของวิสาหกิจสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญน้อยกว่า "คน"
8.2  การกำจัดอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว 
8.3  การจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้กระทำกับวิสาหกิจสหกรณ์ 
9.วิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นสมาชิกโดยเปิดกว้าง ได้แก่ 
9.1 การไม่ลำเอียงหรือไม่มีข้อจำกัดอันไม่เป็นธรรมในการรับสมาชิกใหม่ หรือสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
9.2 การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ในเรื่องเชื้อชาติศาสนา
9.3 สมาชิกเก่าและใหม่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
10.วิธีการปฏิบัติตามหลักการไม่แบ่งแยกทุนสำรอง ได้แก่
10.1 ไม่ว่าสมาชิกคนใดไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาส่วนใด ๆ ของทุนสำรองเป็นของตน
10.2 ไม่มีการจัดสรรเงินที่เหลือจากการชำระบัญชีสหรกณ์ที่เลิกให้แก่สมาชิก แต่จะบริจาคให้สหกรณ์อื่น ๆ
11.วิธีปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการศึกษา ได้แก่  
11.1 ทุกสหกรณ์จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาโครงสร้างส่วนหนึ่งของสหกรณ์
11.2 การจัดสรรกำไรสุทธิ หรืองบประมาณรายจ่ายเป็นทุนการศึกาาฝึกอบรม
11.3 ในการรับสมาชิกเข้าใหม่ ต้องมั่นใจว่ามีมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำ และต้องให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ บุคลากรและสมาชิก

   วิธีปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ทั่วไปทั้ง 11 ประการนี้ เป็นแต่เพียงบางส่วนของวิธีการปฏิบัติที่สหกรณ์ในทุกประเทศถือใช้เป็นปกติ สหกรณ์ในบางประเทศอาจถือใช้วิธีปฎิบัติที่หลากหลายและแตกต่างออกไป โดยเฉพราะอย่างยิ่งในประเทศทีปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยกับประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งอาจมีการตีความหลักการสหกรณ์แตกต่งกันไป