Get Adobe Flash player
 hs
1. ผู้ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์   หากยังมิได้เป็นสมาชิก  สามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน่วยบริการสหกรณ์ในทุกพื้นที่ โดยปฎิบัติตามระเบียบการสมัครสมาชิกของสหกรณ์   
2. ติดต่อด้วยตนเอง    ณ หน่วยบริการของสหกรณ์ฯ 
3. ยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ฯ รวม  2  ฉบับ   ให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตน ซึ่งเป็น ผู้มีอำนาจถอนเงิน   ตลอดจนให้คำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์    การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้ง เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝาก ให้ใช้อักษรไทย และเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง (สามารถขอแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่ทุกหน่วยบริการ หรือ ดาวโหลดได้ที่   www.shanecoop.net )
4. นำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร .........................สาขาแพร่  ชื่อบัญชี   สหกรณ์เครดิตยูเนียนเชนลิสซิ่งจำกัด  เลขที่บัญชี .....................................เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก  โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามแบบของสหกรณ์ ฯ   เมื่อนำฝากแล้ว  นำหลักฐานไปแสดงที่หน่วยบริการที่ผู้ฝากติตด่อยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก โดยถ่ายสำเนาBill payment ให้เจ้าหน้าที่เป็นหลักฐาน  ส่วนตัวจริงเก็บไว้เป็นหลักฐานการนำฝาก (สามารถขอแบบฟอร์มBill Payment ได้ที่ทุกหน่วยบริการหรือดาวโหลดได้ที่         www.shanecoop.net)  
5. ทางสหกรณ์ฯ จะจัดส่งสมุดคู่ฝากให้ภายใน  7 วันทำการ  นับจากวันที่ได้ทำการเปิดบัญชีและโอนเงินเพื่อเปิดบัญชีเรียบร้อย    ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้เพื่อให้สหกรณ์ฯลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่ทางฝ่ายสหกรณ์ฯ ซึ่งประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ    การลงบันทึกรายการลงในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ ฯ 
  (1)  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่า  รายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งแก่สหกรณ์ฯเพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้  สมุดคู่ฝากที่ใช้เต็มแล้ว หรือชำรุดใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์ฯเพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนั้นและโอนยอดคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป    หากสมุดคู่ฝากสูญหาย  ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯโดยมิชักช้า  โดยแนบหลักฐานการแจ้งความจากสถานีตำรวจในท้องที่ที่สูญหาย สหกรณ์ฯจะนำยอดคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝาก ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากที่สูญหายให้ยกเลิก
   (2) ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือ ออกเล่มใหม่ให้ต่อกับเล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือ ชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากรายใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้  โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละห้าสิบบาท 
6. ในการปรับยอดในสมุดคู่ฝาก  ผู้ฝาก สามารถกระทำได้ โดยนำสมุดคู่ฝากไปติดต่อกับพนักงานของสหกรณ์ ที่หน่วยบริการของสหกรณ์ฯ และสามารถไปรับคืนสมุดคู่ฝากนั้นได้ ภายใน 7 วันทำการ  (ทางหน่วยบริการ ต้องส่งสมุดคู่ฝากไปยังฝ่ายสหกรณ์ฯดำเนินการและส่งกลับ)
7. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ท่านใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ตามแบบของสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง   และทุกครั้งที่ทำการส่งเงินโปรดโทรแจ้งสายด่วน 054-627492  พร้อมแฟกซ์หลักฐานมาที่  054-627492  เพื่อสหกรณ์ฯลงบัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากต่อไป
8. ทางสหกรณ์  จะจัดส่งหนังสือแจ้งยอดความเคลื่อนไหว ของบัญชีเงินฝาก ให้แก่ผู้ฝาก  เป็นรายเดือน 
9. ผู้ฝาก สามารถโทรสอบถามยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้ทุกวันเวลาทำการ  ที่สายด่วน  054-627492
10. สหกรณ์จะนำดอกเบี้ยฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากให้ปีละ 2ครั้ง  ในวันทำการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ  ธันวาคม ของทุกปี  
11. เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  เป็นไปตามระบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์   และ ที่ประกาศใน www.shanecoop.net